Algemene voorwaarden

Bij het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever te hebben kennisgenomen van en akkoord te gaan met deze zakelijke condities van de samenwerking met Fijlstra Wullings.

ADVIES ACTIVITEITEN
Voor onze organisatieadvies-activiteiten geldt, dat onze declaraties gebaseerd zijn op de werkelijk bestede uren. Ook de kosten die verbonden zijn aan overleg en het op maat maken van onze activiteiten voor de klant zullen verrekend worden op basis van het geldende uurtarief (exclusief BTW). Wanneer wij werken binnen een vooraf afgegeven begroting, maken wij in het algemeen een voorbehoud voor een afwijking van maximaal 20%. Eventuele budgetoverschrijdingen zullen tijdig worden gesig-naleerd. Een en ander geldt uiteraard niet voor die diensten/producten, waarvoor vaste tariefafspraken gelden.

Bij een eventuele inschatting van de doorlooptijd van onze werkzaamheden gaan wij ervan uit dat:

a) wij binnen een termijn van maximaal 14 dagen van u mogen vernemen of u de uitvoering van genoemde werkzaamheden op prijs stelt
b) onze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd volgens de hierboven geschetste opzet
c) wij alle noodzakelijke afspraken met functionarissen, van wiens agenda’s wij afhankelijk zijn, ook werkelijk op tijd kunnen maken.

Onze rekeningen zullen maandelijks worden toegezonden. Wij rekenen op een betalingstermijn van 14 dagen na ontvangst van onze nota.

TRAININGSKOSTEN
Voor incompany trainingen geldt, dat we vooraf zullen aangeven op welk kostenplaatje de opdrachtgever moet rekenen. Dit plaatje is over het algemeen opgebouwd uit een calculatie van de voorbereidings-, uitvoerings- en follow-up activiteiten. Alle kosten betreffende de noodzakelijke voorzieningen voor de training, zoals hotelaccommodatie, technische hulpmiddelen, consumpties, maaltijden en overnachtingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. Ditzelfde geldt voor de verblijfskosten van de trainer(s).
Voor het open trainingenpakket geldt dat hier sprake is van prijsstellingen, die aan de betreffende training gekoppeld zijn. Hierbij geldt in het algemeen dat we de kosten van de training en de verblijfskosten ontkoppelen. Hiervan ontvangt het verwijzende bedrijf en/of de deelnemer een separate rekening.

ANNULERINGSREGELING

Bij reservering van data raken onze agenda’s geblokkeerd en kunnen we deze data niet aan andere opdrachtgevers uitgeven. Wij verzoeken onze opdrachtgevers een uiterste zorgvuldigheid te betrachten bij het op korte termijn schuiven met afspraken, omdat wij er niet aan kunnen ontkomen hiervoor kosten in rekening te brengen.

  • Voor onze individuele coachings/begeleidingswerkzaamheden geldt dat wij ons het recht voorbehouden 50% van de kosten in rekening te brengen bij een annulering een week voor datum. Bij annuleringen korter dan een week wordt 100% in rekening gebracht.
  • Voor (in company) trainingen en teamconferenties geldt de volgende regeling: bij annulering drie maanden tot 6 weken voor datum behouden wij ons het recht voor 50% van de kosten in rekening te brengen. Bij annulering 6 tot 3 weken voor datum wordt 75% van de kosten doorberekend. Bij annuleringen korter dan drie weken wordt de gehele activiteit voor 100% in rekening gebracht.
  • Voor een annulering voor een open training geldt dat een deelnemer zich kan laten vervangen na overleg met Fijlstra-Wullings.
  • Ten aanzien van het tijdstip van annulering is de datum van het poststempel bepalend.

VERANTWOORDELIJKHEID EN BEROEPSMOGELIJKHEID
Fijlstra Wullings is lid van de Orde van Organisatie adviseurs en con-formeren zich aan de hier geldende beroeps- en tuchtregels. Voor hun werkzaamheden geldt een inspanningsverplichting binnen de geldende professionele normen. De deelnemer/opdrachtgever blijft echter verantwoordelijk voor het toepassen van de adviezen in zijn of haar leefwereld.
Fijlstra Wullings kunnen derhalve nimmer in rechte aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van hun adviezen en de resultaten van hun begeleidingsinspanningen.

MATERIALEN EN LEVERINGSVOORWAARDEN
De opdrachtgever garandeert dat Fijlstra Wullings -materialen (oefeningen, syllabi, assessment materialen, boeken) op generlei wijze zullen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van Fijlstra Wullings.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amstelveen onder Depotnummer 279822.